Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno področje in pooblastila ureja zakon. Izvršitelja imenuje minister za pravosodje.
Na podlagi  Zakona o izvršbi in zavarovanju izvršitelj opravlja neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, če ni s tem zakonom drugače določeno. Sodišče določi za opravo izvršilnih dejanj tistega izvršitelja, katerega je upnik navedel v predlogu za izvršbo. Izvršitelj deluje na celotnem območju Republike Slovenije. Svoje naloge opravlja v okviru, pod pogoji in na način, ki jih določajo zakoni ali na podlagi zakona izdani predpisi in pravilnik, ne glede s strani upnika, dolžnika ali koga tretjega zatrjevane ovire dejanske ali pravne narave, razen če sodišče odloči drugače. Pomoč pri opravljanju posameznih dejanj izvršbe in zavarovanja opravlja pomočnik izvršitelja. Pomočnik izvršitelja deluje v imenu in za račun izvršitelja.
Evidenco izvršiteljev in pomočnikov izvršitelja vodi Ministrstvo za pravosodje.